Tule jäseneksi!

Bli medlem!

Be a member!

Jäseneksi liittyminen

Seuran jäsenyyttä haetaan hallitukselta, joka jäsenyyden hyväksyy. 
Hae jäsenyyttä jäsenhakulomakkeella.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen saat jäsenedut.

Att bli medlem

Medlemskap ansöks av styrelsen, som godkänner medlemskapet.
Gör medlemsansökan på blankett  jäsenhakulomake
Din ansökan behandlas på följande styrelsemöte varefter du får dina medlemsförmåner

Becoming a member

Membership is applied from the board, which approves the membership.
Apply for membership using the form jäsenhakulomake.
Your application will be considered at the next board meeting, after which you will receive membership benefits.

Jäsenmaksu Medlemsavgift / Membership fee
Liittymismaksu (kertaluontoinen)
Inträdesavgift (engångs)
Joining fee (one-time)
100,00€
Alle 25-vuotiaiden liittymismaksu (kertaluontoinen) 
Under 25 år inträdesavgift (engångs)
Under 25 years joining fee (one-time) 
50,00 €
Vuosittainen jäsenmaksu
Årlig medlemsavgift
Annual membership fee
40,00 €
Alle 25-vuotiaiden jäsenmaksu
Under 25 år årlig medlemsavgift
Under 25 years the annual membership fee
20,00 €
Kannatusjäsenmaksu (voimassa kaksi vuotta)
Stödmedlemsavgift (i kraft två år)
Support for membership (valid for two years)
200,00€

Vuotuinen jäsenmaksu erääntyy maksuun tammikuun alussa, maksulappu tulee Kylmääki-lehden takakannessa. Maksun viitteenä toimii jäsennumero ja maksut suoritetaan tilille 
FI41 5713 4540 0609 01.

Huomio!  Poistamme jäsenrekisteristä henkilöt, jotka jättävät jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenyyden uusiminen edellyttää uutta liittymismaksua.
________________________________________________________________________

Den årliga medlemsavgiften förfaller till betalning i början av januari, betalningslappen kommer på baksidan av Kylmääki-tidningen. Som referensnummer vid betalningen fungerar medlemsnumret och betalningen sker till konto FI41 5713 4540 0609 01.

Obs!  Vi avlägsnar från medlemsregistret de personer, som lämnar sin medlemsavgift obetald. Att förnya medlemskapet förutsätter ny inträdesavgift.
_________________________________________________________________________

The annual membership fee is due for payment at the beginning of January, the payment slip will be on the back of the Kylmääki magazine. The reference number for the payment is the membership number and payment is made to account FI41 5713 4540 0609 01.

Note!  We remove from the membership register those people who leave their membership fee unpaid. Renewal of the membership demands a new joining fee.