Hinnasto / Prislista / Pricelist


Saunan kertamaksu (sisältää pukuhuoneen käytön)
Engångsavgift för bastu (inkluderar användning av omklädningsrum)
One-time payments of the Sauna (includes locker room) 
2024
Aikuiset / Vuxna / Adults
Jäsenet / Medlemmar / Members3,50€
Muut / Andra / Other7,00€
Kunniajäsenet / Hedersmedlemmar / Honorary members ---  40 vuotta jäsen ja on 65 v. tai vanhempi /40 år medlem och är 65 eller äldre /40 years member and is 65 or older  0,00€
Lapset ja nuoret / Barn och unga / Children and young people
Vuonna 2024 | 7-12 vuotta / 7-12 år / 7-12 years old2,00€
Alle 7 vuotta aikuisen seurassa
Under 7 år tillsammans med en vuxen
Under 7 years of age with an adult
0,00€
10 kerran kortti / 10 gångers kort / 10X card
Jäsenet / Medlemmar / Members (10 lippua/10 biljetter/10tickets)30,00€

Muut / Andra / Other (10 lippua/10 biljetter/10 tickets)


65,00€
Pukuhuoneen käyttömaksu (ei sisällä saunaa)
Omklädningsrummets avgift (utan bastu)
Dressing Room fee (does not include sauna)

Aikuiset / Vuxna / Adults2,50€
Vuonna 2024 | 7-12 vuotta / 7-12 år / 7-12 years old1,00€

Alle 7 vuotta aikuisen seurassa
Under 7 år i vuxens sällskap
Under 7 years of age with an adult


0,00€
Kylmäuinti (ilman saunaa) / Vakbad (utan bastu) / Cold swimming (without sauna)
Kylmäuintimaksu saunan aukiollessa / Vakbadsavgift då bastun är öppen / Swimming fee when sauna is open
* Jäsen (kesällä lukittavan kaapin maksu) / Medlem (sommartid pris för låst skåp) /            Member ((fee for locker in summer)     1,00€
* Ei-jäsen / Icke medlem  / Non member2,50€
Kylmäuintimaksut sauna-ajan ulkopuolella / Avgifter för vakbad utanför bastutider / Cold swimming fees outside sauna time
** Uimarin tulee olla seuran jäsen! / Simmaren skall vara föreningens medlem! /  The swimmer must be a member of the club!  **
* kalenterivuoden kylmäuintimaksu / ett kalenderårs vakbadsavgift / calendar year cold        swimming fee     63,00€
* avaimen pantti luovutuksen yhteydessä / nyckelpant vid överlåtelse / key deposit upon handover    30,00€
* panttimaksusta palautetaan palautuksen yhteydessä / en del av nyckelpanten  återbetalas / a part of the deposit will be refunded upon return        20,00€
Lisätietoa löytyy  Kylmäuinti-sivulta.

Jäsenyys / Medlemskap / Membership


Liittymismaksu (kertaluontoinen) 
Inträdesavgift (engångs)  
Joining fee (one-time)
100,00€
Alle 25-vuotiaiden liittymismaksu (kertaluontoinen) 
Under 25 år inträdesavgift (engångs) 
Under 25 years joining fee (one-time) 
50,00€
Vuosittainen jäsenmaksu 
Årlig medlemsavgift
Annual membership fee
40,00€
Alle 25-vuotiaiden jäsenmaksu 
Under 25 år årlig medlemsavgift
Under 25 years the annual membership fee
20,00€
Kannatusjäsenmaksu (voimassa kaksi vuotta) 
Stödmedlemsavgift (i kraft två år)
Support for membership (valid for two years)
200,00€

Vuotuinen jäsenmaksu erääntyy maksuun tammikuun alussa, maksulappu tulee Kylmääki-lehden takakannessa. Maksun viitteenä toimii jäsennumero ja maksut suoritetaan tilille FI41 5713 4540 0609 01. 

Liittymis- ja jäsenmaksuihin ei saa käyttää liikuntaan tarkoitettuja maksuvälineitä!!

Huomio!  Poistamme jäsenrekisteristä henkilöt, jotka jättävät jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenyyden uusiminen edellyttää uutta liittymismaksua.
________________________________________________________________________

Den årliga medlemsavgiften förfaller till betalning i början av januari, betalningslappen kommer på baksidan av Kylmääki-tidningen. Som referensnummer vid betalningen fungerar medlemsnumret och betalningen sker till konto FI41 5713 4540 0609 01.

Inträdes- och medlemsavgifter får icke betalas med betalningsmedel avsedda för motion!!

Obs!  Vi avlägsnar från medlemsregistret de personer, som lämnar sin medlemsavgift obetald. Att förnya medlemskapet förutsätter ny inträdesavgift.
_________________________________________________________________________

The annual membership fee is due for payment at the beginning of January, the payment slip will be on the back of the Kylmääki magazine. The reference number for the payment is the membership number and payment is made to account 
FI41 5713 4540 0609 01.

Joining and membership fee can not be payed with payment ment for physical exercise!! 

Note!  We remove from the membership register those people who leave their membership fee unpaid. Renewal of the membership demands a new joining fee.