Säännöt

Turun avantouimareiden vahvistetut säännöt pdf-tiedostona!!!

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT

Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016

1 §    YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo Vinterbadare ja englanniksi Turku Winter Swimmers ja sen kotipaikka Turku.

2 §    YHDISTYKSEN TARKOITUS

2.1.   Yhdistyksen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia talviuinnin harrastamiseen sekä kehittää talviuintia terveydellisessä ja liikunnallisessa mielessä.

2.2.   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ylläpitää avoimia uimapaikkoja, saunaa ja liikuntatiloja sekä järjestää harjoituksia, kilpailuja, kilpailumatkoja, retkiä sekä huvitilaisuuksia.

2.3.   Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä myyjäisiä ja juhlia. Yhdistys voi harjoittaa kahvilatoimintaa ja vuokrata pienimuotoisesti omistamiaan saunaa ja liikuntatiloja sekä perustaa tukijärjestön esimerkiksi tukisäätiön.

3 §    JÄSENET

3.1.   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

3.2.   Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 25-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäsenellä on samat oikeudet, kuin varsinaisella jäsenellä.

3.3.   Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

3.4.   Varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

3.5.   Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen jäsen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

3.6.   Hallitus nimeää jäsenen vapaajäseneksi, kun hän on ollut yhdistyksen jäsenenä 30 vuotta yhtäjaksoisesti.

4 §    JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4.1.   Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4.2.   Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4.3.   Erottamispäätökseen tyytymättömällä jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Hänen on jätettävä tätä koskeva vaatimuksensa perusteluineen yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamispäätöksestä tiedon. Jäsenen on katsottava saaneen tieto erottamispäätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun hallituksen tätä asiaa koskeva ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi.

5 §    LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudet erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat sekä vapaajäsenet ovat vapautetut vuotuisesta jäsenmaksuista.

6 §    MUUT MAKSUT

Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään ja ulkopuolisilta henkilöiltä uinti-, sauna- ja käyttömaksuja yhdistyksen omistamien tilojen käytöstä.

Maksujen suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous.

7 §    HALLITUS

7.1.   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta seitsemään (3 - 7) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään viisi (0 - 5) varajäsentä.

Yhdistyksellä voi olla hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina ja joihin hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajaksi hallituksen varsinaisen tai varajäsenen.

7.2.   Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimiaika on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kokoonpano vaihtuu siten, että puheenjohtajan ollessa erovuoroinen, vaihtuu joka toinen vuosi hallituksen jäsenistä enintään kolme (0 - 3) ja joka toinen vuosi vaihtuu enintään neljä (0 - 4). Varajäsenet vaihtuvat vuosittain samassa suhteessa kuin varsinaiset jäsenet.

7.3.   Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7.4.   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7.5.   Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

7.6.   Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.7.   Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, mikä mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

8 §    YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

9 §    TILIKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

10 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10.1. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10.2. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

10.3. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi - toukokuussa ja syyskokous syys - joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

10.4. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

10.5. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja vapaajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10.6. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.7. Yhdistyksen kokouksissa toimii puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja, paitsi vuosikokouksessa.

11 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla, kotisivuilla tai kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla.

12 §  VARSINAISET KOKOUKSET

12.1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

8.  Päätetään kokous

 

12.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, perittävät käyttömaksut, liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet niiden tilalle, jotka ovat sääntöjen mukaan erovuorossa

7.  Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi edustajat niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu

9.   Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle toimikaudelle

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.  Päätetään kokous

 

12.3  Äänestykset suoritetaan kokouksissa seuraavasti

Henkilövalinnoissa, joissa on tehty kaksi tai useampia ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset suljettuina äänestyksinä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla.

Muissa äänestyksissä, joissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12.4  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 §  PALKITSEMISET

Yhdistyksen korkeimpana palkitsemisen tunnustuksena käytetään lippustandardia.

Palkitsemiset myöntää yhdistyksen hallitus vahvistamansa ohjesäännön mukaisesti.
14 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14.1. Mikäli yhdistyksen kokoukselle on esitetty sääntöjen muuttamista, voidaan niihin tehdä muutoksia, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14.2. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä purkamista varten koolle kutsutussa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokousten välin on oltava vähintään neljä (4) viikkoa.

Kokouksessa on myös määrättävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta liikuntaharrastuksen edistämiseen Turussa. Lopettamisesta on ilmoitettava säädetyllä tavalla yhdistysrekisteriin. Pesän selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.