Säännöt

Turun avantouimareiden talousohje⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pdf muodossa

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT

Yhdistyskokouksen hyväksymä 2020 ja PRH:n vahvistama 9.2.2021

Voimassa olevat säännöt: 09.02.2021 08:38:49 /PRH: päätös


1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo Vinterbadare ja englanniksi Turku Winter Swimmers ja sen kotipaikkaTurku.


2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

2.1. Yhdistyksen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia talviuinnin harrastamiseen sekä kehittää talviuintia terveydellisessä ja liikunnallisessa mielessä.

2.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ylläpitää avoimia uimapaikkoja, saunaa ja liikuntatiloja sekä järjestää harjoituksia, kilpailuja, kilpailumatkoja, retkiä sekä huvitilaisuuksia.

2.3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja. Toimintansa

tukemiseksi yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä myyjäisiä ja juhlia. Yhdistys voi harjoittaa kahvilatoimintaa ja vuokrata pienimuotoisesti omistamiaan saunaa ja liikuntatiloja sekä perustaa tukijärjestön esimerkiksi tukisäätiön.


3 JÄSENET

3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

3.2. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 25-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Nuorisojäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

3.3. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

3.4. Varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

3.5. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen jäsen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

3.6. Hallitus nimeää jäsenen vapaajäseneksi, kun hän on ollut yhdistyksen jäsenenä 30 vuotta yhtäjaksoisesti.


4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4.1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4.2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4.3. Erottamispäätökseen tyytymättömällä jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Hänen on jätettävä tätä koskeva vaatimuksensa perusteluineen yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamispäätöksestä tiedon. Jäsenen on katsottava saaneen tieto erottamispäätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun hallituksen tätä asiaa koskeva ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi.


5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudet erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat sekä vapaajäsenet ovat vapautetut vuotuisesta jäsenmaksusta.


6 MUUT MAKSUT

Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään ja ulkopuolisilta henkilöiltä uinti-, sauna- ja käyttömaksuja yhdistyksen omistamien tilojen käytöstä. Maksujen suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous.


7 HALLITUS

7.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Ennen hallituksen valitsemista yhdistyskokous päättää

hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän, joka on kolmesta (3) yhdeksään (9) jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen varsinaisia jäseniä on parillinen määrä. Varajäseniä on aina puolet varsinaisten jäsenten määrästä. Yhdistyksellä voi olla hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina ja joihin hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajaksi hallituksen varsinaisen tai varajäsenen.

7.2. Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallituksen puheenjohtajan toimiaika on yksi (1) vuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimiaika on kaksi (2) vuotta. Puolet varsinaisista jäsenistä ja puolet varajäsenistä vaihtuu joka vuosi.

7.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7.4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7.5. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

7.6. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.7. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, mikä mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.


8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.


9 TILIKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

9.a. TALOUSOHJE

Yhdistyksellä on talousohje, jonka esittää hallitus ja vahvistaa ja muuttaa yhdistyksen kokous. Talousohjeessa vahvistetaan hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot. Linkki talousohjeeseen joka on hyväksytty 20.8.2020 jäsenkokouksessa löytyy sääntöjen alapuolella.


10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET


10.1. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksenaikana tai ennen kokousta.

10.2. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

10.3. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi - toukokuussa ja syyskokous syys - joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

10.4. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

10.5. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja vapaajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10.6. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.7. Yhdistyksen kokouksissa toimii puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja, paitsi hallituksen vastuuvapautta koskevissa kokouksissa.


11 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla, kotisivuilla tai kullekin jäsenelle postitse tai

sähköpostitse lähetettävällä kutsulla.


12 VARSINAISET KOKOUKSET

12.1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan

lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous.

12.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, perittävät käyttömaksut, liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet niiden tilalle, jotka ovat sääntöjen mukaan erovuorossa

8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi edustajat niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu

9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle toimikaudelle

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Päätetään kokous.

12.3. Äänestykset suoritetaan kokouksissa seuraavasti Henkilövalinnoissa, joissa on tehty kaksi tai useampia ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset suljettuina äänestyksinä. Äänten

mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla. Muissa äänestyksissä, joissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12.4. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13 PALKITSEMISET

Yhdistyksen korkeimpana palkitsemisen tunnustuksena käytetään lippustandaaria. Palkitsemiset myöntää yhdistyksen hallitus vahvistamansa ohjesäännön mukaisesti.


14 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14.1. Mikäli yhdistyksen kokoukselle on esitetty sääntöjen muuttamista, voidaan niihin tehdä muutoksia, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista

äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14.2. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä purkamista varten koolle kutsutussa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa kolme

neljäsosaa (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokousten välin on oltava vähintään neljä (4) viikkoa.

Kokouksessa on myös määrättävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta liikuntaharrastuksen edistämiseen Turussa.

Lopettamisesta on ilmoitettava säädetyllä tavalla yhdistysrekisteriin. Pesän selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen